آشنایی با حزب

حزبِ سکولارِ ایران و هموندان‌ش در کنش‌ها خود در این راه گام بر می دارند:

 • این حزب بر این باور دارد که مالکیّت بر کشورِ ایران، تنها از آنِ مردم ایران است. این باور، پایه‌یِ کنش‌ها و واکنش‌های حزبِ سکولارِ ایران میباشد.
 • حزبِ سکولارِ ایران خود را نه تنها در برابرِ هموندان و دوست‌دارانِ حزب، بلکه در برابرِ همگیِ شهروندان ایران پاسخگو می‌داند.
 • حزبِ سکولارِ ایران در سیاست‌های خود، پاس‌داشت از کرامتِ انسانیِ همه‌یِ باشندگانِ ایران و همه‌یِ شهروندانِ ایرانی را الگویِ کار خود می‌داند.
 • تلاش برای حقوق بشر در سرتاسر دنیا، به ویژه در ایران
 • تلاش برای گسترش صلح جهانی
 • مناسبات با دیگر کشورهایِ جهان
 • بالاتر بردن دانش سیاسی در کشور
 • حزبِ سکولارِ ایران آزادی اندیشه و آزادی بیان را دو بال برای پیش‌رفتِ جامعه می داند. بر این اساس، بی نقدِ اندیشه‌هایِ گوناگون، جامعه به بالندگی و پویایی بایسته دست پیدا نمی‌کند.
 • حزبِ سکولارِ ایران همه‌یِ تلاش خود را در دفاع از حقوق گروه‌های اقلیت دینی، گروه‌های با باور خاص، و اقلیت‌های قومی به کار خواهد بست.
 • حزبِ سکولارِ ایران ضمن به رسمیت شناختن همگیِ حقوق انسانی همجنس‌گرایان و دگرباشان، همه‌یِ تلاش خود را به کار خواهد بست تا ایشان از توان‌مندیِ برابر در جامعه برخوردار گردند.
 • حزبِ سکولارِ ایران خواهد کوشید که با حزب‌هایِ همفکر در دیگر کشورهای دنیا، به همیاری بپردازد. این حزب خواهد کوشید که به حزب‌هایِ همفکر در دیگر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه در راه آموزش و آگاهی رسانی، یاری رساند، و بدین وسیله، شرایط را برای پایه‌گیریِ دمکراسی در آن کشورها، و تثبیت صلح، فراهم سازد.
 • حزبِ سکولارِ ایران تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا رواداری را در جامعه گسترش دهد.
 • حزبِ سکولارِ ایران با اندیشه‌هایِ نژادپرستانه، که برخی از تبارهای ایرانی را برتر از دیگر تبارها می داند، و یا ایرانیان را برتر از دیگر مردم دنیا، هم‌سخن نیست و بر برابری تمامی انسان ها پافشاری می ورزد.
 • حزبِ سکولارِ ایران همگیِ تلاش خود را به کار خواهد بست تا هم‌وندان حزب بتوانند به شیوه «دمکراسی مستقیم»، در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند، و باید با به‌کارگیریِ فن‌آوریِ روز، همه‌یِ تلاش خود را در این راه به کار ببندد.
ما بر این باور هستیم که کارِ سیاسی در چهارچوبِ جبهه‌ها و اتّحادیّه‌ها برایِ دست‌آوردهایِ کوتاه- و میان‌مدت تنها زمانیِ پربار است که در آن‌ها نه کسان و نیروهایِ سازمان‌داده‌نشده، بلکه نمایندگانِ مختارِ حزب‌هایِ سیاسی دستِ هم‌کاری به هم بدهند و برنامه‌ریزی برایِ هم‌گامی در راه آرمان‌های‌شان بنمایند.

 

 

kant