خواست‌هایِ حزبِ سکولارِ ایران در یک نگاه

خواست‌هایِ حزبِ سکولارِ ایران

 • سکولاریسمِ سیاسی: جداییِ هر دین و کیشی از کشورداری در ایران
 • خردگرایی: دوری از رفتارِ سلیقه‌ای و مکتبی و تکیه به داده‌هایِ دانش روز
 • ارجمندیِ انسان: حقوق بشر برایِ همه – پایانِ اعدام، شکنجه و آزار
 • تبعیض‌زدایی: هیچ کس در ایران شهروندِ درجه دو نباشد
 • زمام‌داریِ مجلس: جلوگیری از هر گونه زمام‌داریِ شخصی و جناحی
 • تمامیتِ ارضیِ ایران: حقِ برابر برایِ همه یِ شهروندان در هر گوشه از کشور. ارتشِ و سیاستِ خارجیِ نیرومندِ کشوری برایِ پاسداری از همه یِ شهروندان
 • خودگردانیِ شهرستانی: نه مرکزگرایی و نه خودگردانیِ نژادی و دینی
 • اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا: پاسداری از دست‌آوردهایِ اجتماعی در کنار توانِ رقابت در بازار
 • شفافیتِ مالی و رفتاری: در نهادهایِ کشوری و کارگزاران‌‌شان
 • رسانه‌هایِ آزاد: ابزار شهروندان برای ارزیابیِ رفتارِ نهادهایِ سیاسی
 • آزادی‌ برایِ همه: آزادی اندیشه، گردهمایی، سندیکاها و انجمن‌ها در چهارچوبِ حقوقِ بشر