اساس‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران

پیاده کردنِ اساس‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران به زبانِ پارسی

 

پیاده کردنِ اساس‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران به زبانِ آلمانی

 

بندِ ۱: نام و جای‌‌گاهِ حزب

 1. نامِ این گروه‌بندیِ سیاسی، «حزبِ سکولارِ ایران» است، با چهره‌یِ کوتاه‌شده‌یِ „SPI“.
 2. دفترِ این حزب در شهرِ «باد هونف» جای دارد و در دادگاهِ شهرِ «زیگبورگ» ثبت شده است.

بندِ ۲: سالِ دیوانی

سالِ دیوانیِ حزب از روزِ یکمِ ژانویه‌‌یِ سال میلادی است تا روزِ ۳۱ دسامبرِ همان سال.

بندِ ۳: هدف از پایه‌ریزیِ حزب

حزبِ سکولارِ ایران تنها و تنها در زمینه‌هایِ نیکوکارانه و پاک‌بازانه (بر پایه‌یِ تعریفی که در بندِ «کاهشِ مالیاتی» در قانونِ عوارضِ آلمان آمده) گام بر می‌دارد.
هدف‌هایِ حزبِ سکولارِ ایران این‌ها هستند:

 • گستردنِ نگرشِ جهانی، رواداری در همه‌یِ زمینه‌هایِ فرهنگ و تفاهم جهانی در میانِ شهروندان ایرانی‌تبار
 • بالاتر بردنِ ارج کشورداریِ مردم‌سالارانه در اندیشه‌یِ شهروندان ایرانی‌تبار

این حزب برایِ دست یافتن به این آرمان‌ها دست به برگزاریِ گرد هم آیی‌ها، نشست‌هایِ گفتگو و پژوهش‌هایِ حقوقِ بشری می‌زند.

بندِ ۴: کنشگریِ پاک‌بازانه

حزبِ سکولارِ ایران بی چشم‌داشتِ مالی کنشگری می‌کند و در پی به دستِ آوردنِ درآمدی از این کنشگری نیست.

بندِ ۵: به کار گیریِ داراییِ حزب

داراییِ حزب را تنها می‌توان در راه هدف‌هایی که در این اساس‌نامه آمده به کار برد. هموندان نمی‌توانند به این دارایی دست‌درازی کنند.

بندِ ۶: پرهیز از سودجویی

هیچ کس نباید با دست‌زدن به خرجِ داراییِ حزب در راه‌هایی که با هدف‌هایِ حزب همخوانی ندارند یا از راه دست‌مزدِ به نسبت بالا از این دارایی سودجویی کند.

بندِ ۷: پیوستن به حزب

 1. هر کسی که دیدگاه‌هایِ حزبِ سکولارِ ایران و این اساس‌نامه را بپذیرد و دارایِ ویژگی‌هایِ زیر باشد می‌تواند به این حزب بپیوندد:
  • در کشورِ ایران زندگی کند، یا خودش را ایرانی بخواند،
  • هموند هیچ حزبِ دیگری نباشد که به سیاستِ ایران می‌پردازد،
  • در نوشته‌ای پای بندی‌اش به دیدگاه‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران و این اساس‌نامه را با سیاست‌سرایِ این حزب در میان گذاشته باشد،
  • هموندی پویا از حزبِ سکولارِ ایران گواهی به پای بندیِ درخواست کننده به دیدگاه‌ها‌یِ حزب و این اساس‌نامه بدهد،
  • نام و نشانِ راستینِ خود را با سیاست‌سرایِ حزب در میان بگذارد، حتا اگر هم درخواست کند که در حزب با نامی مستعار همکاری کند. سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران باید بر این درخواست ارج بنهد و نامِ و نشانِ راستینِ این هموند را پنهان نگه دارد.
 2. تصمیم‌گیرنده در باره‌یِ پذیرفتنِ درخواستِ پیوستن به حزبِ سکولارِ ایران، سیاست‌سرایِ این حزب است. تصمیمِ گرفته شده باید به گونه‌یِ نوشتاری با درخواست‌کننده در میان گذاشته شود.
 3. اگر درخواستِ هموندی به حزب پذیرقته نشده باشد، درخواست‌کننده می‌تواند در نشستِ همگانیِ حزب درخواستِ فرجام نماید. این نشست با رایِ اکثریتِ ساده در باره‌یِ این فرجام تصمیم می‌گیرد.
 4. سیاست‌سرا می‌تواند تصمیم بگیرد که پیوستنِ درخواست‌کننده به حزب پس از یک دوره‌یِ آزمایشیِ شش‌ماهه و نیز پس از پذیرفته شدن در آزمون‌هایِ‌ حزبی انجام بپذیرد. تنها پس از آن است که هموندیِ پویا در حزب آغاز می‌گردد.
 5. هموندی با کناره‌گیریِ هموند، کنار گذاشتن‌‌ش از حزب یا مرگِ وی پایان می‌پذیرد.
 6. تنها در پایانِ سالِ دیوانی می‌توان از حزب کناره گرفت. درخواستِ کناره‌گیری باید نوشتاری باشد.
 7. هنگامی می‌توان هموندی را از حزبِ سکولار ایران کنار گذاشت که رفتارش به این حزب آسیب برساند.
 8. به ویژه رفتارهایِ زیرِ می‌توانندِ به کنار گذاشتنِ هموندی از این حزب بیانجامند:
  • اگر آن هموند به حزبی دیگر بپیوندد که به سیاست ایران می‌پردازد.
  • اگر چشم‌داشت‌ها‌یِ حزب از خود را پشت گوش بیاندازد.
  • اگر دیدگاه‌ها‌ی‌ش دیگر با آرمان‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران همخوانی نداشته باشد.
 9. سیاست‌سرا باید درخواستِ کنار گذاشتنِ هموند را بکند. تصمیم‌گیری در باره‌یِ کنار گذاشتنِ هموندان به گردنِ دیوانِ داوریِ حزب است. دیوانِ داوری باید سه روز به آن هموند زمان برایِ دفاع از خود بدهد. تصمیمِ گرفته شده باید هفت روزه به گونه‌یِ نوشتاری با سیاست‌سرا و هموند در میان گذاشته شود.
 10. هموندی که از حزب کنار گذاشته می‌شود می‌تواند در نشستِ آینده‌یِ همگانیِ حزب درخواستِ فرجام نماید. این نشست با رایِ اکثریتِ ساده در باره‌یِ این فرجام تصمیم می‌گیرد.
 11. کنار گذاشتنِ هموندان از روزِ تصمیم‌گیریِ دیوانِ داوری رسمی می‌شود. هموندِ کنار گذاشته شده نمی‌تواند خواهانِ پس گرفتنِ حقِ هموندیِ خود شود.

بندِ ۸: چشم‌داشت‌ها‌یِ حزب از هموندان‌ش

 1. هموندان نباید در گفتگوها و گرد هم آیی‌ها‌یِ سیاسی دیدگاه‌ها‌یی از خود نشان بدهند که با دیدگاه‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران همخوان نباشند.
 2. هموندان باید به تصمیم‌ها‌یی گردن بنهند که بر پایه‌یِ اساس‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران گرفته شده باشند.
 3. هموندان باید حقِ هموندیِ خود را به هنگام بپردازند.

بندِ ۹: چشم‌داشت‌هایِ هموندان از حزب

 1. هر هموندیِ می‌تواند گفتگوها و گردِ هم آیی‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران را همراهی کند و در آن به مانندِ هر هموندِ دیگر دیدگاه‌ها‌یِ خود را به زبان بیاورد.
 2. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند در شکل‌دادنِ به دیدگاه‌ها‌ و واکنش‌ها‌یِ حزبی از راه‌ها‌یی چون سخن‌رانی، درخواست‌ها‌یِ رسمی و رای‌گیری نقش‌آفرینی کنند.
 3. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند نامزدِ رای‌گیری‌ها‌یِ حزبی گردند و از این راه به همکاری با نهادهایِ حزبی بر گزیده شوند.

بندِ ۱۰: نهادهایِ حزبی

 1. حزبِ سکولارِ ایران دارایِ نهادهایِ زیر است:
  • نشستِ همگانیِ حزب،
  • سیاست‌سرا،
  • انجمنِ رایزنانِ،
  • خزانه داری،
  • دیوانِ داوری،
  • کارگروه‌ها‌.
 2. به درخواستِ نشستِ همگانیِ حزب می‌توان نهادهایِ دیگری نیز به این نهادها افزود.

بندِ ۱۱: نشستِ همگانیِ حزب

 1. نشستِ همگانیِ حزب بلندپایه‌ترین نهادِ حزبِ سکولارِ ایران است. همگیِ هموندان می‌توانند نشستِ همگانیِ حزب و گفتگوهایِ آن را همراهی کنند. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند در رای‌گیری‌ها‌یِ نشستِ همگانیِ حزب شرکت نمایند. این حق شرطِ سنی ندارد.
 2. نشست‌ها‌یِ همگانیِ سالیانه‌‌یِ حزب دست کم یک بار در هر سالِ دیوانی برگزار می‌شوند.
 3. بر پایه‌یِ درخواست‌ها‌یِ زیر می‌توان نشست‌ها‌یِ همگانیِ ویژه برگزار کرد:
  • درخواستِ سیاست‌سرا
  • درخواستِ دیوانِ داوری
  • درخواستِ یک‌دهمِ هموندان

  سیاست‌سرا باید تا یک هفته پس از دریافتِ این درخواست زمانی برایِ چنین نشستِ همگانیِ ویژه‌ای بیابد و در فراخوانی نوشتاری با هموندانِ حزب در میان بگذارد.

 4. برگزاری و نگارشِ برنامه‌یِ انجامِ نشستِ همگانیِ حزب به گردنِ سیاست‌سرا می‌باشد. سیاست‌سرا باید دستِ کم دو ماه پیش از زمانِ برگزاریِ نشستِ همگانی فراخوانی نوشتاری به همراهِ برنامه‌یِ نشست برایِ هموندانِ حزب بفرستد. برایِ نشست‌ها‌یِ همگانیِ ویژه می‌توان این فراخوان را در فاصله‌یِ کوتاه‌تری از زمانِ برگزاری فرستاد.
 5. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند درخواست‌ها‌یِ خود را (برایِ تصمیم‌گیری در نشستِ همگانیِ حزب) دست کم دو هفته پیش از نشست با سیاست‌سرا در میان بگذارند. سیاست‌سرا باید دستِ کم یک هفته پیش از نشستِ همگانی این درخواست‌ها‌ را در دسترسِ همه‌یِ هموندان بگذارد.
 6. رسمی بودنِ نشستِ همگانیِ حزب و توان تصمیم‌گیری‌اش بستگی به شمار شرکت‌کنندگان در آن ندارد.
 7. در نشستِ همگانی به کارهایِ زیر پرداخته می‌شود:
  • گزارشِ سیاست‌سرا خوانده می‌شود.
  • گزارشِ خزانه دارِ حزب در نشستِ همگانیِ سالیانه خوانده می‌شود.
  • سیاست‌سرا، خزانه دارِ حزب و سرپرستِ دیوانِ داوری در نشستِ همگانی بر کنار یا بر گزیده می‌شوند. به درخواستِ اکثریتِ ساده‌یِ شرکت‌کنندگانِ در نشستِ همگانیِ ویژه می‌توان در این نشست نیز به این کار پرداخت.
  • در باره‌یِ اندازه‌یِ حقِ هموندی بر پایه‌یِ پیش‌نهادِ خزانه‌دارِ حزب تصمیم‌گیری می‌شود.
  • در باره‌یِ درخواست‌ها‌یِ هموندان تصمیم‌گیری می‌شود. از این دست است درخواستِ تغییر در اساس‌نامه.
  • در باره‌یِ فرجام‌خواهیِ درخواست‌ها‌یِ پذیرفته نشده‌یِ پیوستن به حزب تصمیم گرفته می‌شود.
  • در باره‌یِ فرجام‌خواهیِ کنار گذاشتنِ هموندان تصمیم‌گیری می‌شود.
  • در باره‌یِ پایان‌بخشیدن به کارِ حزب تصمیم‌گیری می‌شود.
 8. گزینشِ نهادهایِ حزبی با رایِ پنهان انجام می‌پذیرد. نامزدی بر گزیده می‌شود که اکثریتِ نسبی را به دست آورده باشد.
 9. برایِ تصمیم‌گیری‌ها‌یِ زیر نیاز به اکثریتِ دوسومی می‌باشد:
  • دگرگونیِ اساس‌نامه
  • پایان‌بخشیدن به کارِ حزب
  • تصمیم‌گیری‌ها‌یی که بر پایه‌یِ اساس‌نامه نیاز به چنین اکثریتی داشته باشند
 10. روندِ نشستِ همگانی ضبط می‌گردد و به بایگانیِ حزب سپرده می‌شود.
 11. در باره‌یِ نشستِ همگانی باید صورتِ جلسه‌ای نگاشته شود که به دستینه‌یِ دبیرِ حزب رسیده باشد. این صورتِ جلسه هم به بایگانیِ حزب سپرده می‌شود و هم در تارنمایِ حزبِ سکولارِ ایران در دسترس همگان خواهد بود.

بندِ ۱۲: سیاست‌سرا

 1. سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران هم‌خوان با بند ۲۶ قانونِ مدنیِ آلمان و بی چشم‌داشتِ مالی این حزب را سرپرستی می‌نماید و باید به کارهایِ زیر بپردازد:
  • حزب را نمایندگی کند، چه در درون و چه در بیرونِ حزب.
  • دیدگاه‌ها‌یِ حزب را در میانِ ایرانیان بگسترد.
  • تصمیم‌گیری‌ها‌یِ نشستِ همگانیِ حزب را انجام بدهد.
  • رخ‌دادهایِ سیاسی و اجتماعی در ایران و بیرون از ایران را پی‌گیری و بررسی کند..
  • دیگر نهادهایِ حزبی را با هم‌دیگر هماهنگ کند.
  • نشستِ همگانی را برگزار کند و برنامه‌یِ آن را به دست دهد.
 2. سیاست‌سرا پنج هموند دارد که تک‌تک در رای‌گیری پنهانی در نشستِ همگانیِ سالیانه با اکثریتِ نسبی برایِ یک سالِ دیوانی بر گزیده می‌شوند. هموندانِ سیاست‌سرا و جانشینان‌شان باید از هموندانِ پویایِ حزبِ سکولارِ ایران باشند. برایِ نامزدیِ هموندی در سیاست‌سرا، نامزد باید گواهیِ پشتیبانیِ دستِ کم پنج هموندِ پویایِ دیگرِ حزب را در دست داشته باشد. هر هموندِ سیاست‌سرا می‌تواند برایِ سیاست‌سرایِ آینده باز بر گزیده شود.
 3. اگر نیاز به رای‌گیری میان‌دوره‌ای باشد، این هموندانِ سیاست‌سرا تنها تا پایانِ دوره‌یِ سیاست‌سرا به این نهاد بر گزیده می‌شوند. تا زمانِ برگزاریِ رای‌گیری میان‌دوره‌ای، هموندانِ سیاست‌سرا حزب را سرپرستی می‌نمایند.
 4. ﻧﺸﺴﺖِ ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﺳﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ یک ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ. ﻫﻤﻮﻧﺪﺍﻥِ ﺳﻴﺎﺳت‌ﺳﺮﺍ با ﺍﻛﺜﺮﻳﺖِ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥِ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺑﻴﺮِ ﺣﺰﺏ ﺭﺍ ﺑﺮ می‌ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ که ﻫﻤﻪ ﻱِ ﻧﺸﺴﺖ‌ﻫﺎیِ ﺳﻴﺎﺳﺖﺳﺮﺍ ﺭﺍ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵِ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 5. سیاست‌سرا نماینده‌یِ حزب در زمینه‌هایِ قانونی یا فراقانونی است و نقشِ وکیلِ حزب را بازی می‌کند. برایِ پیام‌رسانی به حزب بسنده است که این پیام به یکی از هموندانِ سیاست‌سرا برسد. در زمینه‌های رسمی، نمایندگیِ دو تن از هموندانِ سیاست‌سرا بسنده است.
 6. سیاست‌سرا زمانی توانِ تصمیم‌گیری دارد که بیشترِ هموندان‌ش حضور داشته باشند.

بندِ ۱۳: انجمنِ رایزنان

 1. انجمنِ رایزنانِ حزب از کارشناسانِ رشته‌ها‌یِ گوناگون (چه از میانِ هموندانِ حزب چه دیگران) فرا هم می‌آید، که از سویِ سیاست‌سرا بر گزیده می‌شوند.
 2. انجمنِ رایزنان نمی‌تواند برایِ حزب دست به تصمیم‌گیری یا بازرسی بزند و کارش تنها راهنماییِ کارشناسیِ سیاست‌سرا می‌باشد.

بندِ ۱۴: خزانه‌داری

 1. خزانه‌داریِ حزب به کارهایِ زیر می‌پردازد:
  • نگارشِ برنامه‌یِ مالیِ سالیانه‌یِ حزب
  • نگارشِ گزارشِ مالی برایِ نشستِ همگانیِ سالیانه
  • پیش‌نهادِ اندازه‌یِ حقِ هموندی بر پایه‌یِ برآوردِ نیازهایِ مالیِ حزب برایِ سالِ دیوانیِ آینده به نشستِ همگانیِ حزب. اندازه‌یِ حقِ هموندی را باید نشستِ همگانیِ حزب تصویب کند. خزانه‌داری می‌تواند بر پایه‌یِ توان مالیِ هموندان حقِ عضویتِ ایشان را کاهش دهد.
 2. خزانه‌‌داری را خزانه‌دارِ حزب سرپرستی می‌کند که (به همراهِ یک جانشین) در رای‌گیری پنهانی در نشستِ همگانیِ سالیانه با اکثریتِ نسبی برایِ یک سالِ دیوانی بر گزیده می‌شود. هر دو باید از هموندانِ پویایِ حزبِ سکولارِ ایران باشند. هر دو می‌توانند برایِ خزانه‌داریِ آینده باز بر گزیده شوند.
 3. اگر خزانه‌دار پیش از پایانِ دورانِ کارش کناره‌گیری کند، در دست‌رس نباشد یا در بگذرد، جانشینِ برگزیده در نشستِ همگانی جایِ وی را می‌گیرد.
 4. اگر خزانه‌دار نیاز دید می‌تواند گروهی از میانِ هموندانِ پویایِ حزب به همکاری بر گزیند.

بندِ ۱۵: دیوانِ داوری

 1. دیوانِ داوریِ حزب به کارهایِ زیر می‌پردازد:
  • از پای‌بندی به اساس‌نامه پاس‌داری کند.
  • در تنش‌ها‌یِ میانِ هموندانِ حزبِ، میانِ نهادهایِ حزبی یا میانِ هموندان و نهادهایِ حزبی میانجی‌گری کند، اگر از این تنش‌ها‌ آسیبی به حزب می‌رسد.
  • درخواستِ سیاست‌سرا برایِ کنار گذاشتنِ هموندان را بررسی و در باره‌اش تصمیم‌گیری کند.
 2. سرپرستِ دیوانِ داوری به همراهِ یک جانشین در رای‌گیری پنهانی در نشستِ همگانیِ سالیانه با اکثریتِ نسبی برایِ یک سالِ دیوانی بر گزیده می‌شود. هر دو باید از هموندانِ پویایِ حزبِ سکولارِ ایران باشند. هر دو می‌توانند برایِ دیوانِ داوریِ آینده باز بر گزیده شوند.
 3. اگر سرپرستِ دیوانِ داوری پیش از پایانِ دورانِ کارش کناره‌گیری کند، در دسترس نباشد یا در بگذرد، جانشینِ برگزیده در نشستِ همگانی جایِ وی را می‌گیرد.
 4. اگر سرپرستِ دیوانِ داوری نیاز دید می‌تواند گروهی از میانِ هموندانِ پویایِ حزب به همکاری بر گزیند.
 5. سرپرست و دیگر هموندانِ دیوانِ داوری نمی‌توانند مقامی در نهادِ دیگری از حزب داشته باشند.

بندِ ۱۶: کارگروه‌ها

 1. کارگروه‌ها‌ اندام‌ها‌یِ اجراییِ سیاست‌سرا با توانِ کارشناسی هستند.
 2. سیاست‌سرا برایِ سرپرستیِ هر کارگروهی، هموندی پویا از حزب را می‌گمارد.
 3. اگر سرپرستِ کارگروهی نیاز دید می‌تواند گروهی از میانِ هموندانِ پویایِ حزب به همکاری بر گزیند.
 4. حزبِ سکولارِ ایران دارایِ کارگروه‌ها‌یِ ماندگار زیر است:
  • کارگروهِ دارایی حزب را در زمینه‌ها‌یِ مالی رایزنی می‌کند، به ویژه:
   • رایزنی در زمینه‌یِ خرجِ داراییِ حزب
   • رایزنی در زمینه‌یِ درخواست‌ها‌یِ مالی دیگر نهادهایِ حزب از سیاست‌سرا
   • پیداکردن راه‌ها‌یِ افزایشِ داراییِ حزب
  • کارگروهِ دیوانی
   • کارهایِ دیوانی
   • بایگانی
   • نگارشِ سندهایِ حزبی
   • برگردان از زبان‌ها‌یِ بیگانه
   • برگزاریِ نشست‌ها‌یِ همگانی
   • روندِ پذیرشِ هموندان، رسیدگیِ دیوانی به هموندان و دادنِ کارتِ هموندی
   • یاری‌رسانی به دیگر نهادهایِ حزبی در زمینه‌یِ فن‌آوری
  • کارگروهِ آموزش و پژوهشِ سیاسی
   • آموزشِ سیاسیِ هموندان
   • برگزاریِ نشست‌ها‌یِ آموزشی
   • برنامه‌ها‌یِ آموزشی برایِ گستردنِ آرمان‌ها‌، ارزش‌ها‌ و دیدگاه‌ها‌یِ سیاسیِ حزب.
  • کارگروهِ فراکشوری
   • گفتمان با نهادهایِ فراکشوری
   • گفتمان با نهادهایِ کشورهایِ دیگر
   • گفتمان با حزب‌ها‌یِ سکولارِ کشورهایِ دیگر
  • کارگروهِ رسانه‌ای
   • نگارشِ فراخوان‌ها‌ و گزارش‌ها‌یِ رسانه‌ای
   • تماس با رسانه‌ها‌یِ کشوری و فراکشوری
   • تارنمایِ حزب
   • نمایندگیِ حزب در شبکه‌ها‌یِ احتماعی
  • کارگروهِ حقوقِ بشر
   • پی‌گیری رخ‌دادهایِ حقوق بشری در ایران
   • تلاش برایِ کاهشِ زیر پا گذاشتنِ حقوقِ بشر در ایران
   • تلاش برایِ کاهشِ زیرِ پا گذاشتنِ حقوقِ بشرِ ایرانیان در کشورهایِ دیگر
  • اگر سیاست‌سرا نیاز دید می‌تواند گذشته از این کارگروه‌ها‌یِ ماندگار، کارگروه‌ها‌یِ دیگری نیز بگمارد.

بندِ ۱۷: پایان‌بخشیدن به کارِ حزب

 1. در باره‌یِ پایان‌بخشیدن به کارِ حزب تنها می‌توان در نشستِ همگانیِ ویژه‌ای تصمیم‌گیری کرد که تنها برایِ پاسخ به این پرسش برگزار شود.
 2. کارِ تسویه حسابِ حزب به دوشِ خزانه‌دارِ حزب است.
 3. پس از فروپاشی حزب یا پایانِ کنشگری‌ها‌یی که به کاهشِ مالیاتی می‌انجامند، داراییِ حزب به سازمانِ «عفوِ بین الملل» واگذار می‌شود. این سازمان باید این دارایی را تنها در زمینه‌ها‌یِ نیکوکارانه به کار ببرد.

بیست و ششمِ اردیبهشت ماهِ ۱۳۹۵
باد هونف، آلمان

دستینه‌یِ بنیان‌گذارانِ حزب