مردم‌سالاری

ریشه پیدایش سیاست برگرفته از غریزه انسان در دستیابی به خواسته های فردی برای حفظ منافع خویش و ادامه بقا است. انگیزه برآورده شدن این خواسته ها در بسیاری از مواقع با همکاری و همیاری دیگر اعضای جامعه ممکن است زیرا که هر فردی به تنهایی با محدودیتها و توانایی های فکری، علمی و اجرایی در راه رسیدن به نیازمندی های شخصی مواجه است.  بدین ترتیب بدیهی است که انسان در طول تاریخ بشریت به آنچه که ارسطو فیلسوف یونان قدیم آنرا موجودی سیاسی می نامد تبدیل شده است.

حزب سکولار ایران به اصل حکومت مردم بر مردم متعهد است و به حق طبیعی ملت ایران برای بدست گرفتن سرنوشت خود ایمان دارد. حزب سکولار ایران از مابین دیدگاه های مختلف در زمینه دموکراسی سیستم حکومتی مردم سالار نمایندگی چند حزبی (غیر مستقیم) را شایسته  ملت ایران می داند. در چنین نظام حکومتی احزاب سیاسی در فضای سیاسی آزاد و بدور از استبداد مذهبی، فردی و یا هر نوع دیگر با بهره مندی از حقوق برابر در رقابتهای انتخاباتی شرکت خواهند کرد. شرایط مناسب و عادلانه برای انتخابات آزاد و شفاف شامل آزادیهای اولیه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (منجمله آزادی های بیان، گفتار، اندیشه سیاسی و نیز مطبوعات و غیره) می باشد.  ملت ایران همانند دیگر ملل جهان مستحق انتخاب آزاد نمایندگان مورد نظر خود با توجه و در نظر گرفتن به تعهدات، اصول و همچنین برنامه های حزبی است.

نظام حکومتی مردم سالار نمایندگی چند حزبی که ما در نظر داریم می بایست از هرگونه سو استفاده قدرت و آنچه را که الکسی دو توکویل (یکی از مهمترین متفکران قرن نوزدهم فرانسه) «استبداد اکثریت» نامید جلوگیری کند و مردم سالاری را بعنوان حکومت مردم بر مردم با رای اکثریت و توجه به حقوق و خواسته های اقلیت در فرهنگ سیاسی ایران نهادی کند. بدین معنا نظام آینده کشور باید مانع استبداد اکثریت و مدافع آزادی و عدالت اقلیت در جامعه باشد

»الکسی دو توکویل در رابطه با «استبداد اکثریت» می نویسد: «آیا استبداد اکثریت نقض غرض و مخالفت آزادی نیست؟ »

چنین گفته ای به اهمیت رعایت حقوق برابر شهروندان در مقابل قانون اشاره می کند. تذکر الکسی دو توکویل نسبت به  استبداد اکثریت در گفته ای دیگر بدینگونه آمده است: «خواست اکثریت در هر جامعه معین باید مطیع یک قانون فراگیر عالم بشری شود. چنین قانون فراگیری نه تنها مبتنی برخواست اکثریت مردم یک یا چند کشور بلکه مبتنی بر خواست اکثریت بشریت باید باشد. چنین قانونی «عدالت»  نام دارد. بنابراین عدالت در برگیرنده حقوق همگانی همه ملتها باید باشد

حزب سکولار ایران از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در آن به حقوق یکسان و برابری شهروندان در مقابل قانون اشاره و تاکید شده است پیروی می کند و خود را مطیع رای اکثریت و مدافع همزمان حقوق اقلیت با رعایت عدالت و آزادی می داند.  ما معتقد هستیم که همه شهروندان ایران زمین دارای حقوق طبیعی فردی هستند و تشکیل احزاب، سندیکاها  و دیگر تشکیلات جامعه مدنی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر جزیی از این حقوق اولیه انسانی است. نهایتا سرنوشت ایران در دست ملت ایران خواهد بود. این ملت است که حق تعیین سرنوشت خود را از طریق نمایندگان منتخب خواهد داشت

[۱] Aristotle, “The Politics”, in Classics in Political Philosophy, ed. Jene M. Porter (Prentice-Hall Canada Inc., 1989), 92.

بهشاد هستی بخش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *