آزادی خسروی_Page_1 - Copy

________________________________________________________

Multicolored plasticine human figures organized in a circle

__________________________________________

Multicolored plasticine human figures organized in a circle

 

پیام های ویدیویی


«من مخالف عقیده ی شما هستم، اما حاضرم جانم را بدهم تا شما بتوانید آزادانه نظرتان را بیان کنید»
ولتر - فیلسوف و نویسنده فرانسوی عصر روشنگریحقوق بشر شامل حقوق طبیعی هر فرد بر مبنای انسان بودن شخص است.  بنابراین فرضیه حقوق بشر اصلی جهانگیر برای ...

دیوار جدایی دین از سیاست بهترین روش برای آزاد نگهداشتن دین از مداخلهٔ
دولت و همین طور دولتی آزاد از جدال‌های دینی و جلوگیری از فاسد شدن دین به دست دولت است
توماس جفرسون-  یکی از متفکرین اصلی ، بنیانگزاران و سومین ریس جمهور ایالات متحده امریکا
امروز ...

و نه خودگردانیِ نژادی و دینی
هنر سیاست، نه هنر داوری در باره‌یِ پسندیدگی یا ناپسندیِ رفتارِ شهروندان، بلکه هنر پیدا کردنِ راه‌کار بایسته برایِ پیش‌گیری از رخ‌دادهایِ ناگوار و گسترده‌تر کردنِ بهروزی در کشور است. گفتمانِ سامانهِ کشورداریِ مرکزگرا در ...

شایسته‌سالاری (به انگلیسی: مریتوکراسی meritocracy) این را می رساند که سنجه یِ برگزیدنِ کسان برایِ فرمانروائی، داشتنِ ویژگی هائی است که ایشان را شایسته تر و تواناتر از دیگران جلوه می دهد.
می توان به شایسته سالاری به دو دید نگاه کرد:
دیدِ یکم، شایسته ...

پیام حزب سکولار ایران در زمینه یِ کودتای نافرجام در ترکیه_Page_1پیام حزب سکولار ایران در زمینه یِ کودتای نافرجام در ترکیه_Page_1